معاونت علمی، همایش، گام دوم، نقش علم، نوآوری، طهرانچی، مهدی نژاد، روستاآزاد