بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، معاونت علمی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی